پروژه شیشه سکوریت شرکت راه آهن

مراحل اولیه از خدمات مشاوره تا تهیه و نصب شیشه سکوریت های مربوط به ساختمان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (ساختمان فاطمی).