دانشگاه تهران

تامین شیشه ضد حریق آزمایشگاهی دانشکده های پزشکی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران

در این پروژه بنا به درخواست مشتری، از بهترین انواع شیشه ضد حریق برای تجهیز آزمایشگاه های مربوطه استفاده شده است.